Bài ViếT Phổ BiếN

Editor Choice - 2019

Khung hình cuối cùng: Cửa sổ Windows

Anonim

Từ nhà thiết kế của bảng Paint Or Die But Love Me, John Nouanesing, có một khái niệm mới trong bộ sưu tập của mình. Fenêtres 3.1, một cửa sổ thực sự hoàn chỉnh với sắc thái "mã", không phải là trên đường chân trời cho sản xuất nào, như xa như chúng ta có thể nói. Nhưng hiện tại, minh họa khái niệm của ông là viết tắt của mối liên hệ mà tất cả chúng ta nắm lấy ở đây tại Unplggd: Công nghệ và trang trí nội thất không phải loại trừ lẫn nhau.

[ảnh từ JohnNouanesing.net]